[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/b/ - Трызненне

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1593831979267-0.jpg (13,26 KB, 284x177, 1.jpg)

File: 1593831979267-1.jpg (12,04 KB, 275x183, 2.jpg)

File: 1593831979267-2.jpg (207,04 KB, 340x481, 3.jpg)

File: 1593831979267-3.jpg (120,34 KB, 800x359, 4.jpg)

 No.389

Siabry, treba boĺš lacinki. Boĺš pišycie i vykarystoŭvajcie lacinki taksama, dy zrazumiela, što lepš u klasičnym varyjancie dy taraškievicaj

 No.390

Jak pačać pisać kali nie sprabavali:
1) možna zrabić pieraklad i ŭ huhlie budzie ŭkazvać taksama varyjant z lacinkaj.

2) možna kanviertavać ŭ lacinku tut
https://www.zedlik.com/pragramy/kir2lac-online/

3) možna spampavać raskladku klavijatury z lacinkaj dlia kamputara tut
https://www.zedlik.com/pragramy/kbdbeltc/

4) možna spampavać dlia android tut
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anysoftkeyboard.languagepack.belarusian2&hl=be

 No.391

File: 1593833300236-0.jpg (140,58 KB, 924x578, 47564321-f9s16.jpg)

File: 1593833300236-1.jpg (57,03 KB, 503x335, 576854231-1dqqc.jpg)

Uzdymu z maliunkami ŭ dobrym pamiery

 No.392

File: 1593833908560.png (1,23 MB, 650x957, тарашкевич.png)

Uvierch

 No.394

Dumali vo došku asobnuju pad łacinačku rabić, dareč.
>zrazumiela, što lepš u klasičnym varyjancie
Dyk a čamu sam pišaš miatroŭskaj?

 No.395

>>394
Dyk ja sam nia maju šmat vopytu. Voś i pačynaju pisać

 No.396

Miarkuju treba rabić miemasy na łacinkie, pierakładać niešta naprykład

 No.397

Miemasy na łacinkie, łoł. Hučyć cikava

 No.398

>>396
>>397
A nu nie kiekać mnie tut. Na łacincy

 No.399

>>398
Treba i prosta pierakładać na łacinku niešta taksama

 No.400


 No.401

Vielmi mała łacinki zaraz, ale ž jana dobraja

 No.402

Nu što parobiš

 No.403

Ja b lepš vykarystoŭvaŭ łacinku ŭ pisańni i znosinach na move tut albo uvohule

 No.404

biełaruskaja mova jak viadoma jeŭrapiejskaja mova. jeŭrapiejskaja siamja narodaŭ i moŭ u svajoj asnovie na łacinkie. nam treba bolš łacinki, jaje daŭno ŭžo vykarystoŭvali ŭ jakaści biełaruskaha pravapisu i heta naša mova

 No.405

File: 1593835944805.jpg (201,39 KB, 1011x1014, rabicie_sami_łacinkaj.jpg)


 No.406

>>405
Tak =D

 No.407

File: 1593836706784.png (1,08 MB, 998x758, 1.png)


 No.408

Voś, dareč, sajcik cikavy. Ale na im, zdecca, prosta praz łacinizatar prahnali ŭsio.
http://rv-blr.com/?lang=la

 No.409

>>408
Bačyu jaho raniej, i tam taksama nie na usich staronkach jość teksty z łacinkaj. Ale dobra što jość

 No.410

Ale łacinka paŭsiul — vidavočnaje nejmfažastva, nie?

 No.411

>>396
>na łacinkie
>>397
>>404
ЛацінЦЫ. Сачыце, калі ласачка, за гэтымі канчаткамі.

 No.412

А біекцыю можна пабудаваць паміж лацінкай і кірыліцай? Ці існуюць такія выпадкі, што нейкага набора правіл не хопіць?

 No.413

>>412
Naŭprostavuju — nie, bo niekatoryja litary ŭ kirylcy abaznačajuć roznyja huki ŭ załežnaści ad miesca ŭ słovie. Taja ž я moža zapisvacca jak __ja__jka, n__ia__hiehły, l__a__mpačka

 No.414

Avoj, niešta abhortka nie pracuje

 No.415

File: 1593869788945-0.png (7,02 KB, 301x253, выява.png)

>>413
Dla takich vypadkaŭ isnujuć hetak zvanyja regularnyja vyrazy, jakimi možna apisvać unutrytekstavyja paśladoŭnaści. Da prykłady, regularny vyraz "((?P<softL>l)|[ji])a" pakryvaje usie taboj apisanyja vypadki pieradačy kiryličnaha "я" u łacincy i dazvalaje pry apracoŭcy zachavać i kanvertavać "l" u "л", a jotavyja "j" i "i" adkinuć, hladzi malunak. Jak razabracca, dyk ničoha składanaha.

 No.416

Inšaja sprava, što niama niejkich ahulnapryniatych praviłaŭ łacinki. Voś, da prykładu, jak pisać "padzieja" u rodnym skłonie – padzieji ci padziei?

 No.417

File: 1593873177864.jpg (67,35 KB, 321x604, G_eJz-y5y2s.jpg)


 No.418

File: 1593873912367.jpg (23,41 KB, 512x200, unnamed.jpg)


 No.419

File: 1593874161305.jpg (55,95 KB, 530x512, a9a51debdb6d0708a86fa37756….jpg)


 No.421

Žart
Pravodziać apytańnie siarod rabotnikaŭ biełaruskaha pradpryjemstva. Zadajuć dva pytańni: jak jany žyvuć, i ci čytajuć jany haziety. Pytajucca rabočaha, jon adkazvaje:

- Viadoma čytaju haziety, adkul by ja daviedaŭsia, što dobra žyvu.

 No.426

>>398
>A nu nie kiekać mnie tut.
Правільна. А сачыць за сабою вельмі проста: трэба запомніць, што назоўнікі не заканчваюцца на -ге, -ке, -хе тупа НІКОЛІ.

 No.427

File: 1593884172053.png (545,34 KB, 840x862, 1111.png)


 No.430

File: 1593884853343.jpg (57,85 KB, 500x666, 15169526957563.jpg)


 No.432

File: 1593886187815.jpg (103,69 KB, 1280x720, 9e45e47822682222226f001413….jpg)


 No.433

File: 1593886509231.png (597,02 KB, 721x719, 1111.png)

Tak lepš

 No.434

File: 1593887207441.jpg (37,5 KB, 540x405, 563f56f971.jpg)


 No.435

File: 1593887627615.jpg (47,59 KB, 700x438, 11111.jpg)


 No.436

File: 1593889421976.jpg (29,43 KB, 589x433, mvsxfR9mOQo.jpg)


 No.437

File: 1593889749393.png (210,85 KB, 500x500, 11111.png)


 No.438

File: 1593889900460.png (396,85 KB, 500x500, 1111.png)


 No.439

File: 1593890315037.png (251,99 KB, 500x500, 1111.png)


 No.440

File: 1593890347302.png (416,88 KB, 500x515, 1111.png)


 No.445

Stužka vyhliadaje tak, byccam ja apynuŭsia ŭ 2010.

 No.446

>>445
navierstvali miemny deficyt na łacincy

 No.447

File: 1594018666748.jpg (125,45 KB, 1125x800, 1579517394.jpg)


 No.448

File: 1594018873630.png (385,04 KB, 703x500, 111579517394.png)

tak lepš, lol

 No.449

File: 1594019112202.png (415,78 KB, 500x756, 111111.png)

lol

 No.450

File: 1594019598450.png (414,11 KB, 500x756, 1e15d516.png)


 No.451

File: 1594019619719.png (418,31 KB, 500x756, 10e15d516.png)


 No.452

File: 1594019787158.png (417,22 KB, 500x756, 1e15d516.png)


 No.453

>>449
>>448
>>447
Сьвята завецца Вадохрышча.

 No.454

File: 1594022513294-0.png (385,19 KB, 703x500, 1.png)

File: 1594022513294-1.png (415,5 KB, 500x756, 2.png)


 No.455

lol

 No.456

File: 1594023272634.png (958,27 KB, 500x1406, 1.png)


 No.457

File: 1594023486181.png (955,74 KB, 500x1406, 1.png)


 No.458

dzieści ŭ paralelnym suśviecie

 No.459

abo dzieści ŭ hetym suśviecie

 No.460

File: 1594024062329.png (452,15 KB, 500x616, 1e15d516.png)


 No.461

File: 1594025498392.png (295,17 KB, 621x402, 1e15d516.png)

miemy apiaredžvajučyja čas

 No.516

Nu ŭžo narabiŭ miemaŭ dyk narabiŭ. Małajcom, anon.

 No.537

Jak vy karystajeciesia łacinkaj u žycci? Ci pišacie na joj niešta?

 No.539

>>537
Ja raniej mieŭ starejšy ajchvon, u jakim nielha było abnavicca na 11 iOS (u jakoj dadali biełaruskuju raskładku). Vo na jim davodziłasia čysta łacinkaj pisać pa-biełarusku. Jašče ŭ steganagrafičnych metach viadu joju dziońnik, a taksama padpisvaju ŭsie kantakty/napaminy ŭ novym ajchvonie (karystaju angelskuju lacalizacyju, dyk niajomka, kali dva alfabety). Vo takija spravy.

 No.546

>>539
Biełčuju, sa starymi ajfonami tolki i zastavałasia, što pisać łacinkaj biez ŭ.
Nu i taksama padpisvaju svaje kantakty łacinačkaj, choć i z jinšaj pryčyny.

 No.1479

> Jašče ŭ steganagrafičnych metach viadu joju dziońnik

U mianie raniej byŭ dziońnik łacinkaj. Nu, z toj dumkaj, što kali chtości znojdzie, jany nie stanuć čytać, bo šmat ludziej, jakija prosta bačać łacinicu i navat nie sprabujuć čytać.

Ale paśla majoj emihracyi sens źnik: ludzi navokał mianie i tak nie zrazumiejuć biełaruskaj.

Ale łacinka karysnaja, kab razumieć raźvićcio bielaruskaha pravapisu. Raniej, kali ruskija kazali, maŭlaŭ, "čamu biełarusy pišuć карова a nie корова, prosta kab adroźnivacca", u mianie nie było na heta adkazu. A ciapier ja viedaju, što na heta adkazvać (kali napisać "korova" ŭ łacinicy, to ludzi, jakija skončyli polskuju škołu, i pračytali b "k[o]rova").

 No.1485

>>1479
>Ale paśla majoj emihracyi sens źnik: ludzi navokał mianie i tak nie zrazumiejuć biełaruskaj.
Dyk jaho i da emihracyji nie było, družočak, tut taksama nie razumiejuć.

 No.1857

на русском пушума,мужуку![Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]